facebook


PROGRAM REKOMENDACYJNY GOLDEN LEO SP. Z O.O.
Polecaj i zarabiaj!Jak to działa?


 • 1. Poleć nas osobie, której zgłosisz nieruchomość przy pomocy poniższego formularza.
 • 2. Czekaj na kontakt od naszego agenta.
 • 3. Dokończ formalności.
 • 4. Czekaj na wiadomość od nas, że Polecony zrealizował i zakończył u nas transakcję.
 • 5. Ciesz się Nagrodą!

Ile możesz wygrać?


Nagrody w Konkursie wynoszą:


 • 100 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości do 299.999 zł.
 • 200 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości od 300.000 zł do 1.000.000 zł.
 • 300 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000 zł.
 • 1.000 zł brutto za polecenie nieruchomości, którą zakupi Organizator/ będzie stanowiła jego inwestycję.


Warunki otrzymania


 • Nagrody będą przekazywane na rachunek wskazany przez Uczestnika w terminie 7 dni od zawarcia przez Rekomendowanego skutecznej, notarialnej umowy kupna-sprzedaży.
 • 1.Podstawą do wypłaty nagrody jest fakt zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży przez Rekomendowanego z inicjatywy Uczestnika oraz otrzymanie prowizji pośrednika po skutecznym rozliczeniu transakcji.
 • 2.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji wszelkich wątpliwości dotyczących zasad Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu .
 • 3.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Wszystkie wysłane maile są uważane za doręczone.
 • 4.Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody/Uczestnik powinien wyrazić zgodę na jej przyjęcie, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.


Zgłoś nieruchomość


Regulamin konkursu


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Program Rekomendacyjny Golden Leo”/Organizator/.


2.Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Golden Leo Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, adres: 59-220 Legnica, ul. Dziennikarska 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna pod numerem KRS 0000353591, NIP 691-245-94-06, REGON 021227865.


3.Konkurs zostaje ogłoszony na czas nieokreślony z możliwością jego zakończenia przez Organizatora w każdym momencie w formie informacji na stronie internetowej www.GoldenLeo.pl§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:


a/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,


b/ nie jest pracownikiem, franczyzobiorcą, agentem Organizatora ani osobą fizyczną lub prawną z nimi powiązaną- dotyczy to również członów rodzin w/w . 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków, tj. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


3. Przedmiotem konkursu jest skuteczne rekomendowanie przez Uczestnika nieruchomości znajdujących się w ofercie Organizatora lub poza jego ofertą, na którą zostanie podpisana wiążąca umowa spełniająca podstawowe zasady związane z obrotem nieruchomościami /produktami/, potencjalnym ich nabywcom lub zbywcom /Rekomendowany/.


4. Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody Rekomendowanego do uczestnictwa w Konkursie. Wyklucza się pozyskiwaniem Rekomendowanych z wykorzystaniem usług typu „spam”.


§ 3 NAGRODY


Nagrody w Konkursie wynoszą:


 • 100 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości do 299.999 zł.
 • 200 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości od 300.000 zł do 1.000.000 zł.
 • 300 zł brutto za polecenie nieruchomości o wartości powyżej 1.000.000 zł.
 • 1.000 zł brutto za polecenie nieruchomości, którą zakupi Organizator/ będzie stanowiła jego inwestycję.

Nagrody będą przekazywane na rachunek wskazany przez Uczestnika w terminie 7 dni od zawarcia przez Rekomendowanego skutecznej, notarialnej umowy kupna-sprzedaży.


1.Podstawą do wypłaty nagrody jest fakt zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży przez Rekomendowanego z inicjatywy Uczestnika oraz otrzymanie prowizji pośrednika po skutecznym rozliczeniu transakcji.


2.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji wszelkich wątpliwości dotyczących zasad Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu.


3.Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail. Wszystkie wysłane maile są uważane za doręczone.


4.Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody/Uczestnik powinien wyrazić zgodę na jej przyjęcie, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadku prawa do nagrody.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1.Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, NIP oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.


2.Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz oświadcza, że posiada w tym zakresie zgodę Rekomendowanego.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.GoldenLeo.pl.